XIAOMI Smart Air Fryer Pro 4L – Uputstvo za korišćenje na Srpskom

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
Hvala vam što ste izabrali Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L. Ovaj proizvod je samo za upotrebu u domaćinstvu. Ilustracije proizvoda, pribora i korisničkog interfejsa u korisničkom priručniku su samo u referentne svrhe. Stvarni proizvod i funkcije mogu da variraju.

Bezbednosna uputstva

 • Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumeju opasnosti uključeni. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
 • Držite fritezu i kabl za napajanje van domašaja dece mlađe od 8 godina.
 • Samo za kućnu upotrebu.
 • Ako je kabl za napajanje oštećen ili polomljen, mora ga zameniti proizvođač ili servisna služba kako bi se izbegle opasnosti po bezbednost.
 • Temperatura dodirne površine može porasti dok friteza radi.
 • Površina će se lako zagrejati dok je friteza u upotrebi.
 • Fritezom ne treba upravljati preko eksternog tajmera ili odvojenog daljinskog upravljača.
 • Neprofesionalno obučeni tehničari ne bi trebalo da menjaju unutrašnje ožičenje friteze.
 • Nemojte blokirati ulaz i izlaz vazduha friteze, niti otvore za odvod toplote tokom upotrebe da biste izbegli uticaj na njegovo normalno odvođenje toplote.
 • Nemojte koristiti drveni ugalj ili druge slične izvore goriva za zagrevanje korpe, podloge za prženje ili rešetke.
 • Ne postavljajte korpu na druge izvore toplote, kao što su indukcioni šporet ili šporet na gas.
 • Ne uključujte i ne isključujte kabl za napajanje mokrim rukama da biste izbegli rizik od strujnog udara.
 • Nemojte koristiti kabl za napajanje sa labavim spojem ili slabim kontaktom.
 • Ne dozvolite da kabl za napajanje prođe kroz oštre predmete da biste izbegli oštećenje kabla za napajanje.
 • Nemojte koristiti fritezu za skladištenje bilo kakvih predmeta, posebno zapaljivih, eksplozivnih ili korozivnih predmeta.
 • Nemojte preterano štipati, savijati, uvrtati ili stavljati teške predmete na kabl za napajanje kako biste sprečili izlaganje ili lomljenje njegovog jezgra.
 • Odmah prestanite da koristite fritezu i isključite je iz izvora napajanja ako ne radi normalno ili ne radi.
 • Friteza se ne može pokrenuti a da korpa nije na mestu.
 • Ne dodirujte korpu direktno rukama tokom ili odmah nakon upotrebe da biste izbegli opekotine.
 • Ne dozvolite deci da se približe ili da se igraju sa prijanjajućom folijom i ambalažom kako biste izbegli nesreće u gušenju.
 • Nemojte koristiti plastične posude ili obične papirne materijale za umotavanje hrane za kuvanje.
 • Nemojte ispuštati ovu fritezu i ne udarati je o tvrde predmete da biste izbegli oštećenje ili kvar.
 • Nemojte umetati igle, žice ili druge predmete u bilo koji od otvora friteze da biste izbegli strujni udar ili povredu.
 • Nemojte koristiti dodatnu opremu koju ne preporučuje proizvođač.
 • Normalni opseg radnih visina ovog proizvoda je 0–2000 metara.
 • Držite rastojanje od 30 cm ili više između izlaza za vazduh i drugih uređaja tokom upotrebe.
 • Nemojte pomerati ili tresti fritezu tokom upotrebe.
 • Ne stavljajte strane predmete u sigurnosni prekidač da biste izbegli bilo kakvu opasnost.
 • Kada postavljate fritezu u kuhinjski ormarić, itd., uverite se da je dobro provetrena.
 • Obavezno isključite fritezu pre čišćenja ili popravke.
 • Ovaj proizvod se mora koristiti na ravnoj površini otpornoj na toplotu kako bi se izbeglo oštećenje proizvoda ili nezgode.
 • Uverite se da silikonski delovi friteze ne dođu u kontakt sa etanolom ili rastvorima koji sadrže više od 50% alkohola.
 • Uverite se da je električna utičnica u koju je friteza priključena dobro uzemljena kako biste izbegli strujni udar ili druge bezbednosne opasnosti.

caution iconOPREZ:Vrela površina.

Pregled proizvoda

Napomene:

 1. Sastojci koji su premali nisu pogodni za upotrebu na rešetki. Uverite se da sastojci ne padaju kroz rupe na rešetki.
 2. Silikonska guma na podlozi za prženje je napravljena od materijala za hranu otpornog na visoke temperature kako bi se sprečilo da ivice podloge za prženje ogrebaju premaz korpe i da bi se poboljšala stabilnost podloge za prženje. Ne skidajte silikonsku gumu sa podloge za prženje.

Kontrolno dugme

Pritisnite da potvrdite izbor.Pritisnite i držite 1 sekundu da biste se vratili na prethodni meni.Okrenite levo/desno da promenite funkcije.Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili/isključili.

Kako koristiti

Povežite kabl za napajanje i pritisnite dugme za napajanje da biste uključili fritezu.
Napomena: Kada se friteza prvi put uključi, pritisnite dugme za napajanje i idite na ekran za izbor jezika, okrenite kontrolno dugme na željeni jezik, a zatim pritisnite kontrolno dugme da potvrdite izbor.

xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L - Turning
 1. Uključivanje
  Povežite kabl za napajanje i pritisnite dugme za napajanje da biste uključili fritezu.
 2. Isključivanje
  Pritisnite dugme za napajanje da biste isključili fritezu, bez obzira u kom se stanju nalazi.

Konfigurisanje Wi-Fi veze

 1. Resetovanje Wi-Fi veze
  Pritisnite kontrolno dugme da biste ušli u “Reset Wi-Fi” dok ste u “Wi-Fi” ekranu, zatim pritisnite kontrolno dugme da biste izabrali Yes da biste resetovali Wi-Fi, ili okrenite kontrolno dugme da biste izabrali No da biste napustili resetovanje Wi-Fi veze.
 2. Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi veze
  Pritisnite kontrolno dugme da biste ušli u “Enable/Disable Wi-Fi” dok ste na ekranu “Wi-Fi”, a zatim ponovo pritisnite kontrolno dugme da biste izabrali Yes kako bi omogućili ili onemogućili Wi-Fi,
  ili okrenite kontrolno dugme da biste izabrali No kako bi napustiti promenu.
xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L - icon 1
Awaiting fast connection…Reconnecting after a disconnection…Connected successfullyUpdating…
Wi-Fi indikator polako treperiWi-Fi indikator brzo treperiWi-Fi indikator ostaje uključenWi-Fi indikator brzo treperi

Povezivanje sa aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi sa aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home app*. Koristite aplikaciju za kontrolu uređaja i interakciju sa drugim pametnim kućnim uređajima.

 • Skenirajte QR kod da biste preuzeli i instalirali aplikaciju.
 • Bićete preusmereni na stranicu za podešavanje veze ako je aplikacija već instalirana. Ili potražite „Mi Home/Xiaomi Home“ u prodavnici aplikacija da biste je preuzeli i instalirali.
 • Otvorite Mi Home/Xiaomi Home app, dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu, a zatim pratite uputstva za dodavanje uređaja.

* Aplikacija se u Evropi (osim u Rusiji) naziva Xiaomi Home app. Naziv aplikacije prikazane na vašem uređaju treba uzeti kao podrazumevani.
Napomena: Verzija aplikacije je možda ažurirana, pratite uputstva zasnovana na trenutnoj verziji aplikacije.

Kuvanje

Priprema
Sastojci se mogu začiniti i marinirati po ukusu pre kuvanja.

Pokretanje programa za kuvanje

 1. Postavite fritezu na stabilnu, ravnu površinu i uverite se da postoji cirkulacija vazduha oko friteze.
 2. Stavite podlogu za prženje u korpu i dodajte sastojke jedan po jedan. Ako ima više sastojaka, koristite rešetku da ih stavite u dva sloja.
  Napomena: Slaganje sastojaka bez upotrebe rešetke će uticati na kuvanje.
 3. Kada je korpa potpuno umetnuta u fritezu, pritisnite dugme za napajanje da biste je uključili i okrenite kontrolno dugme da biste izabrali meni za odgovarajući program kuvanja i pritisnite kontrolno dugme da biste potvrdili. Zatim pritisnite kontrolno dugme da biste izabrali količinu sastojaka (half/full ili single/double layer), i na kraju pritisnite kontrolno dugme da biste potvrdili i započeli kuvanje.

Nepomene:

 1. Vreme kuvanja i temperatura se mogu podesiti okretanjem kontrolnog dugmeta tokom kuvanja.
 2. Kada okrenete kontrolno dugme da biste podesili vreme kuvanja ili temperaturu, potrebno je da pritisnete kontrolno dugme da biste potvrdili, inače će nastaviti da se kuva u prvobitno vreme nakon pet sekundi.
 3. Svetlo će ostati upaljeno tokom kuvanja. Korisnik ne može ručno da isključi svetlo.
 4. Neke sastojke treba preokrenuti tokom kuvanja, pratite uputstva friteze i
 5. izvucite korpu da biste preokrenuli sastojke, a zatim vratite korpu u potpunosti u fritezu i pritisnite kontrolno dugme da nastavite sa kuvanjem.
 6. Friteza će se oglasiti zvučnim signalom i na displeju će se pojaviti “Completed” što ukazuje da je program kuvanja završen. Pažljivo izvadite korpu i koristite stezaljke da uklonite hranu.
  OPREZ:
  Kada se kuvanje završi, korpa je veoma vruća, pa je ne dirajte da se ne opečete.

Ostale operacije

 • Podešavanja jezika
  Uključite fritezu, idite na podešavanja i pritisnite kontrolno dugme da biste ušli na ekran za izbor jezika. Okrenite kontrolno dugme na željeni jezik i pritisnite ga za potvrdu.
 • Ručni način rada (Manual mode)
  Kada je friteza uključena, pritisnite kontrolno dugme da biste ušli u ručni režim, zatim ponovo pritisnite kontrolno dugme da biste podesili temperaturu i okrenite kontrolno dugme na željenu temperaturu kuvanja, pritisnite kontrolno dugme da podesite vreme i okrenite kontrolno dugme na željeno vreme kuvanja i na kraju pritisnite komandno dugme da biste pokrenuli program ručnog kuvanja.
 • Okretanje hrane
  Za neke lokalne recepte, ako je vreme kuvanja duže od dva minuta (kao što su pomfrit i pileća krilca), friteza će vas podsetiti da okrenete ili protresete hranu. Kada se dostigne otprilike polovina vremena kuvanja, na ekranu će treptati „Please shake the food“, a friteza će dati dva duga zvučna signala tri puta. U ovom trenutku, program kuvanja se neće zaustaviti, ali molimo izvucite korpu, okrenite ili protresite hranu, a zatim potpuno vratite korpu nazad u fritezu. Zatim će se kuvanje nastaviti.
 • Kuvanje po rasporedu (Scheduled cooking)
  U izboru režima, okrenite komandno dugme da biste izabrali funkciju rasporeda i podesite program kuvanja, temperaturu kuvanja, trajanje kuvanja i planirano vreme završetka, a zatim pritisnite kontrolno dugme da biste potvrdili i pokrenuli raspored. Kada se dostigne zakazano vreme, friteza je završila zakazani program kuvanja.
  Napomena: Zakazano vreme ovde je zakazano vreme završetka, na primer šest sati, što znači da će kuvanje biti završeno za šest sati, a zakazano vreme ne može biti kraće od vremena kuvanja.
 • Pauziranje
  Pritisnite kontrolno dugme da pauzirate program kuvanja tokom kuvanja.
  Pritisnite kontrolno dugme da nastavite sa programom kuvanja dok je pauziran.
 • Zaustavljanje programa
  Pritisnite i držite kontrolno dugme jednu sekundu, displej vas podseća da potvrdite otkazivanje trenutnog programa kuvanja, okrenite kontrolno dugme i izaberite Yes (Da) ili No (Ne). Kada se otkaže, vratiće se na prethodni meni.

Saveti za održavanje

 • Samo stručno obučeni i kvalifikovani tehničari treba da popravljaju fritezu.
 • Drugi ne bi trebalo da popravljaju fritezu bez dozvole da bi izbegli ozbiljne posledice.
 • Kada friteza radi nenormalno, pogledajte Rešavanje problema pre nego što kontaktirate servisni tim.
 • Ako se problem ne može rešiti, izvucite kabl za napajanje i isključite ga i kontaktirajte servisni tim.

Čišćenje i održavanje

Isključite kabl za napajanje pre čišćenja i održavanja friteze i sačekajte da se ohladi na bezbednu temperaturu pre nego što nastavite. Uklonite korpu iz friteze kada čistite fritezu.
Površina friteze se može obrisati suvom, mekom krpom ili sunđerom navlaženim neutralnim deterdžentom za čišćenje.

Unutrašnjost
Da biste uklonili mrlje sa unutrašnjosti friteze, nanesite odgovarajuću količinu deterdženta razblaženog u vrućoj vodi na njegovu površinu i ostavite da odstoji desetak minuta, a zatim koristite mekani sunđer navlažen vodom da obrišete ostatke deterdženta.

Korpa:
Očistite fritezu nakon svake upotrebe. Korpa friteze je premazana, tako da za čišćenje nemojte koristiti čeličnu vunu ili druge abrazivne materijale za čišćenje jer mogu oštetiti premaz.

Podloga za prženje, rešetka:
Možete koristiti meku, pamučnu krpu ili sunđer navlažen neutralnim deterdžentom da ga obrišete, a zatim ga navlažite vodom da biste obrisali ostatke deterdženta.

Prozor za gledanje:
Da biste očistili prozorčić, možete započeti čišćenje od otvora na dnu korpe za optimalan rezultat.

Napomena: Podloga za prženje i rešetka se mogu odvojiti i staviti u mašinu za pranje sudova radi čišćenja; korpa se može prati u vodi, ali se ne može čistiti u mašini za pranje sudova; friteza se ne može prati u vodi niti čistiti u mašini za pranje sudova.

Mere predostrožnosti pri čišćenju

 1. Nakon upotrebe friteze, molimo Vas da na vreme isključite utikač iz struje i ne postavljajte fritezu blizu izvora vatre niti je uranjajte u vodu. Ne stavljajte utikač direktno na fritezu kako biste sprečili da utikač ogrebe njegovu površinu.
 2. Čišćenje i održavanje treba obaviti tek nakon što se friteza ohladi.
 3. Nemojte koristiti korozivne ili abrazivne materijale za čišćenje ili deterdžente.
  Napomena: Redovno čišćenje i održavanje friteze će produžiti njen radni vek.

Rešavanje problema

ProblemMogući uzrociRešenja
Friteza ne radiFriteza nije priključena na napajanje.Uključite kabl za napajanje u uzemljenu električnu utičnicu.
Korpa nije gurnuta na svoje mesto.Izvucite korpu i vratite je na mesto.
Ekran pokazuje ElSenzor ima pokvareno kolo.Obratite se serviseru.
Ekran pokazuje E2Senzor ima kratak spoj.Obratite se serviseru.
Ventilator se ne okrećeLopatica ventilatora je zaglavljena.Obratite se serviseru.
Motor je oštećen ili druge komponente imaju pokvareno kolo.Obratite se serviseru.
Beli dim izlaziKuvanje uljanih sastojaka.Kada pržite sastojke koji sadrže više masti, biće puno dima, što je normalano.
Friteza još uvek sadrži ostatke masti iz prethodnog programa kuvanja.Obavezno očistite fritezu nakon svakog programa kuvanja.
Ne možete glatko da ubacite korpu u fritezuPreviše sastojaka u korpi.Sastojci u korpi ne smeju da pređu maksimalnu oznaku
Korpa nije pravilno umetnuta.Pravilno umetnite korpu.
Funkcija rasporeda ne funkcioniše kako je traženoZakazano vreme je prekratko.Zakazano vreme je kraće od vremena kuvanja.
Zakazano vreme nije sačuvano.Zakazano vreme se čuva i izvršava pritiskom na kontrolno dugme
Wi-Fi ne može da se povežeProverite da li je aplikacija Mi Home /Xiaomi Home app ažurirana.Ažurirajte aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home na najnoviju verziju.
Proverite da li je Wi-Fi’s signal dovoljno jak.Pređite na lokaciju gde je signal dovoljno jak.
Nije moguće povezati fritezuProverite da li Wi-Fi funkcioniše normalno.Proverite da li je Wi-Fi povezan normalno ili resetujte Wi-Fi da biste se ponovo povezali.

Električna šema

xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L - Diagram

Specifikacije

Naziv: Rerna (Air Fryer)
Model: MAF05Nazivna frekvencija: 50-60 Hz Kapacitet: 4 L
Nazivna snaga: 1600 WNapon: 220-240 VBoja: Bela
Maksimalna izlazna snaga < 20 dBmDimenzije Paketa: 370 x 295 x 340 mmNeto Težina: 3.9 kg
Radna Temperatura: -10°C to 40°CRadna frekvencija: 2412-2472 MHzBruto Težoma: 5.2 kg
Bežično povezivanje: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Držite najmanje 20 cm udaljenosti od friteze u normalnoj upotrebi.

MARMITEK Connect TS21 Toslink Digital Audio Switcher - ce
Hereby, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
declares that the radio equipment type Oven (Air Fryer) MAF05 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/service/userguide
EXPLORE SCIENTIFIC RPW3009 Weather Projection Clock - icon 22All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)
Address: No.558, Wei’er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay
New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China.
For further information, please go to www.mi.com
User Manual Version: V1.0


Stranica postoji jer nisam našao prevedeno uputstvo a poklonio sam uređaj dragoj osobi koja ne zna engleski. Originalni sadržaj je preuzet sa linka: https://manuals.plus/xiaomi/smart-air-fryer-pro-4l-manual

Najbolja nova srpska reč 2023

Posle puno УЗРЕЊA i pomalo ЗАСУТРАВАЊA, na ivici ДУХОКЛОНУЋA dok završavam СМУЋАК, odlučio sam da izađem iz ЗАСЦЕНАКA i podelilm svoje ОПАЗИЦE sa vama.

Prvo sam mislio da je link НЕЖЕЉАК ali nakon čitanja sam promenio УМОСКЛОП jer ipak volim ПОДАТИКУ.

Nemojte ПРЕМИСЛИТИ i pošaljite mi СВИЂ ili komentar iako ovaj tekst možda izaziva СУСРАМЉЕ kao neki ПРОХУЈАК iz osnovne škole.

Hvala sto šte mi dozvolili da budem ЛАСНОЛОМАН sa vama i da nisam ОБЕСУШТИНИO ovaj ВЕЧНУТАК.

Nije mi cilj da budem РАКОТВОРАН jer možda me drži ЛЕТЕЖ.

Idem sad da opalim jedan СЕБИЋ kao УТИЦАЈАЦ pa ga šaljem kao ПРИКАЧИЦУ na sledeću poruku.

<Slika mene kako se senzualno pućim dok se iza vidi Hisense Fresh Master klima>

Pozdrav za sve ПРИКУМE iz grupe
PS
Ova klima iza mene je БЕЗНЕМОЖ
PPS
Kaže Zeljko da me nikad neće ОТКАЗНИТИ zbog ovoga…


„Inspiracija“ za ovaj tekst je nastala kada sam u vajber grupio dobio link do izbora za „Najbolju novu srpsku reč 2023„.

Pomislio sam: „koliko novih reči mogu da uglavim u jedan tekst a da on ima nekog smisla“. 24, odgovor je 24, mogao sam 24 predloga za nove reči da uglavim u poruku uz minimalan trud 🙂

Inače zvanični pobednici su: Duhoklonuće (1), Prohujak (2), Prikačica (3)

U nastavku su svi predlozi reči sa opisom značenja sa sajta https://www.malabiblioteka.net/novarec/

 1. ЗАСЦЕНАК
  Zascenak (bekstejdž): za scenom, prostor iza scene predviđen za pevače, glumce, i ostale koji nastupaju.
 2. БЕЗНЕМОЖ
  Beznemož (mast-hev “must have”) : nešto što se mora imati, bez čega se ne može.
 3. ОПАЗИЦА
  Opazica ( kao misao, kao komentar ) – recimo u primjeru: Ta njegova opazica nam je dobro došla i mi smo se njome poslužili…
 4. ЗАСУТРАВАЊЕ
  Zasutravanje – reč koja bi mogla da zameni „prokrastinaciju“. Prevod logike reči „prokrastinacija“ (za+sledeći dan). Učestala reč u današnje vreme. Ne zasutravaj!
 5. УЗРЕЊЕ
  Uzrenje – ”introspekcija” (gledati unutar sebe, sagledati sebe).
 6. САПЛАЧНИК
  Saplačnik – Neko ko je spreman da, iako nije tužan, tuguje/plače sa osobom koja mu je bliska kako bi preuzeo deo tuge na sebe.
 7. ХЛАДОВИНАЊЕ – ХЛАДОВИНАРЕЊЕ
  Hladovinanje/hladovinarenje – smislio je moj sin. Pre nekoliko godina ležao je u dvorištu na ležaljci i u jednom momentu je ustao i rekao “ne mogu više da se sunčam idem malo da se hladovinam” i odvukao ležaljku ispod jelke. Tada je imao 5 ili 6 godina.
 8. САМОСНАЋИ (СЕ)
  Samosnaći – Improvizovati. Kao jako snalažljiv narod kroz istoriju, uvek smo se u teškim situacijama znali sami snaći, a da se ipak izborimo za ono što smo želeli postići. Nikako improvizacijom! Zato i zaslužujemo da imamo našu reč a ne usvojenicu. Živi bili i živeo naš jezik!
 9. ЗАСЦЕЊЕ
  Zascenje – Zamena za anglicizam BEKSTEJDŽ (eng. backstage), koji je vrlo prisutan u javnom govoru srpskog jezika. U englesko-srpskim rečnicima, reč backstage je prevedena kao: iza bine, prostor iza scene, odnosno kao pridev zakulisni, tajni; nova reč zascenje je zamena za prvo značenje reči, dakle – iza scene. U slovenačkom jeziku npr. se za ovo koristi reč zakulisje i ona mi je donekle bila inspiracija za reč zascenje. Cilj predložene reči je da se u srpskom jeziku za «ono iza scene/bine» koristi srpska reč, a ne anglicizam.
 10. УМОСКЛОП
  Umosklop – Reč bi trebalo da zameni pozajmljenicu iz engleskog jezika: mindset. Ova reč, odnosno koncept koji označava, trenutno se može prevesti na srpski jezik samo uz pomoć dužih izraza, poput: „način razmišljanja“. „Sklop“ već postoji kao deo semantički bliske fraze „mentalni sklop“, a prefiks od imenice „um“ srećemo u tom obliku u reči „umobolnik“.
 11. НЕЖЕЉАК
  Nežéljak = Spam (eng. Spam). Prema rečniku interneta i digitalne komunikacije Spam su nezatražene masovne poruke poslate preko bilo kojeg od kanala digitalne komunikacije jer zakoni protiv spamovanja sve to objedinjeno nazivaju „neposredna elektronska komunikacija“. Zato pored poruka e-pošte to obuhvata i SMS poruke i poruke preko aplikacija za trenutne poruke. Neka poruka je spam ako je masovno poslata kao nezatražena poruka, a nebitan je njen sadržaj i to može li nekome da bude korisna. Spamovanje se tiče saglasnosti primaoca poruke i načina njenog slanja, a ne sadržaja poruke. Ono što me je navelo da potražim „zamenu” za ovu reč jeste činjenica da je spam postao svakodnevica. Vrlo često se radi o reklamama ili o lažnim privatnim porukama koje mogu u sebi sadrže viruse i zbog toga je najbolje uopšte ih ne otvarati već ih trajno obrisati bez čitanja. Zbog poruke koju ne želim, a ona uporno stiže nastao je nežéljak. Kada se radi o engleskim rečima, deluje kao da se više uopšte ne trudimo da pronađemo odgovarajuću reč na srpskom jeziku koja bi je adekvatno zamenila. Jednostavno se podrazumeva da svi razumeju šta ona znači i da nema potrebe da se prevodi jer će delovati smešno i nezgrapno. Moj cilj bi bio taj – da se nežéljak odomaći, kao što su se odomaćile mnoge strane reči.
 12. ДУХОКЛОНУЋЕ
  Duhoklonuće – Zamena za reč DEPRESIJA koja je latinskog porekla, mada je u srpski jezik najverovatnije ušla i ustalila se preko engleskog jezika (depression), pa bi se moglo reći da je zamena za ovaj anglicizam; reč je kovanica dve srpske reči: duh + klonuće (klonulost) i donekle inspirisana ruskom rečju upádok koja je u standardnom rečniku prevedena kao: opadanje, slabljenje, propadanje, dekadencija, a takođe je u rečniku navedena kao jedna od ruskih reči kojom se može prevesti reč depresija [depresija ž. – depréssiя; upádok]. S obzirom da se sa psihološkog aspekta suština depresije objašnjava kao gubitak volje za aktivnostima, klonulost duhom, a slično tumačenje ima i staroslovenska reč uninije koju Sveti Oci protivstavljaju reči depresija u značenju čamotinja, klonulost, mrzovolja duha…, smatram da je reč DUHOKLONUĆE, u smislu (o)padanja duhom, klonulosti duhom, dobra zamena za ustaljenu reč depresija. Cilj joj je da zameni tuđicu depresija, a da pritom obuhvati u sebi suštinu njenog značenja.
 13. БЕЗТЕБНОСТ
  Beztebnost – Stanje bez tebe, ne nedostajanje već stanje bez te jedne osobe. U turskom jeziku postoji takva reč, odatle inspiracija.
 14. ЛЕТЕЖ
  Letež – Anglicizam koji njome želim zamijeniti: džetleg.
 15. ОБЕСУШТИНИТИ / ОБЕСУШТИЊЕН
  OBESUŠTINITI (glagol) i OBESUŠTINJEN (pridev) – Do te reči sam zapravo došao jer mi je bila potrebna. Skovana je na tragu reči vrednost i obezvrediti. Evo o čemu je reč. Princip ovog našeg, postmodernog doba, jeste da se stvari uzimaju tako – obesuštinjeno. Uzimaju se u svojoj destilovanoj formi, kojoj je izvađena suština. Tražimo pivo bez alkohola, koka-kolu bez šećera, kafu bez kofeina, ljubav bez pada (love without the fall) itd. Zbog čega to radimo? Zato što naše postmoderno doba vapi za obesuštinjenom formom, golim prividom. Ljudi žele da nešto izgleda nekakvo, ali da ih to ne (oba)vezuje. Žele da ne budu uhvaćeni, nego prividno slobodni, a čovek je ipak, bačen u slobodu (što i znači ne-obesuštinjen pristup stvarima, uronjenost, zahvaćenost). Kada bismo svi zajedno sedeli u kafiću, jedan naš prijatelj sedeo bi vidno udaljenije od stola u odnosu na sve nas. Jednom sam to nazvao postmodernim sedenjem iz čega se izrodila šala. Šta nam, na primer, govori takvo obesuštinjeno sedenje? Hoću da sedim sa vama, ali u isto vreme i da ne sedim sa vama, da budem ušuškan u svojoj distanci i neobavezanosti. [Da ne biste mislili da sam zaista skrenuo sa uma, to je bila očigledna stvar u ovom našem, konkretnom društvu].
 16. ПРИКУМА
  Prikuma/Prikum – Kumova zvanična devojka. (inspiracija: S obzirom na to da je u ovom veku sve veći broj mladih ljudi koji ne žele formalno vezivanje i žive u dugogodišnjim zajednicama (bez papirološkog vezivanja), ova reč ima vrlo primenjivo značenje. Kumova žena je KUMA, ali devojka koja nije venčana za kuma ne može da nosi tu titutlu, iako na svadbama (proslavama) i u društvu ona ima sve te privilegije (ide uvek kao +1 kumu za mladenački sto, poziva se na kumovski ručak posle svadbe, na krštenjima sedi za kumovskim stolom, celo društvo se prema njoj ophodi kao prema zvaničnoj ženi kuma (iako ona to nije)). (cilj: omogućiti svim devojkama ove zemlje da dobiju pravu titulu koju zaslužuju, u skladu sa svojim izborima (da se formalno ne vezuju za nekoga), a da žive u formalnoj zajednici i nose podjednaka prava kao i zvanične supruge – KUME). (dodatno: i muški oblik ove reči takođe ima smisla ubaciti u konkurs PRIKUM – definicija identična, cilj identičan, samo što bi se sve ovo odnosilo na kuminog zvaničkog momka).
 17. ЗРЧАК
  Zrčak, zamena za reč – selfi. Zrčak, dolazi od reči zrcalo. Moja pretpostavka da ćemo u budućnosti pisati kao kinezi ili japanci, putem kratkih reči i znakova. Stoga ova reč je kratka a ipak ima vezu sa starom rečju. Sa obzirom na malu sliku na telefonu malo zrcalo (ogledalo) – zrčak.
 18. УТИЦАЈАЦ-УТИЦАЈКА
  Uticajac/uticajka – ‘influencer’.
 19. ПОДАТИКА
  Podatika, kao i njoj srodne reči ‘podatičar(ka)’ i ‘podatički’, kao zamenu za engleske pojmove ‘data science’ i ‘data scientist’. Predlog nastaje kao posledica lične frustracije koja se javlja u nemogućnosti da objasnim specifičnosti posla kojim se bavim, pogotovu babi koja ne govori engleski. ‘Podatika’, kao i ‘data science’, opšti je pojam koji sugeriše samo rad sa i na podacima, ostavljajući prostora da se srodne engleske fraze i reči prevedu. Polje podatike je u porastu, u svetu i kod nas, te se termin sve češće i upotrebljava. Celokupno polje informatike preplavljeno je rečima i frazama iz engleskog jezika, što dalje vodi u neumorno oslanjanje na celokupne rečenice izgovorene, odnosno ispisane, na jeziku koji nije maternji. U pokušaju da se ovo izbegne, predlažem „Podatiku“ kao širi termin, u nadi da će se specifičnosti ovog polja prevesti i time se običaj iskoreniti.
 20. СМУЋАК
  Smućak – Reč koju bih prijavio na konkurs zapravo nije moja već ju je slučajno smislila baka moje drugarice jer nije dobro čula šta smo rekli, ali ja tu reč i danas nakon godinu dana redovno koristim kao i neki moji prijatelji. Pomenuta reč je “smućak”, a anglicizam koji zamenjuje je “smuti/smoothie”. Mišljenja sam da je ova reč jako simpatična, a pritom i vrlo dobro predstavlja napitak od voća “smućen” u blenderu. Cilj mog prijavljivanja ove reči je da ona naravno bude korišćena i možda jednog dana uvršćena u rečnik srpskog jezika.
 21. СУСРАМЉЕ
  Susramlje – Fizička i psihička neprijatnost izazvana tuđim sramoćenjem ili nedostatkom samosvesti (eng. “Cringe” – krindž). Inspirisano čestom pojavom definisanog osećaja i još češćom upotrebom engleskog krindža na društvenim mrežama.
 22. ОТКАЗНИТИ
  OTKAZNITI a to znači prekinuti kaznu. Imam 11 godina, koristim je kada mi mama i tata prekinu kaznu i onda kažem drugu otkaznili su me mogu da igram igricu
 23. СВИЂ
  Sviđ = Lajk; Od postojećeg glagola sviđati, može se izvesti kratka i potpuna zamena za reč lajk, koja znači isto na oba jezika.
 24. VEČNUTAK
  Večnutak – Trenutak ili osoba koji se večno pamti, nešto što se ne zaboravlja, (skovano od reči trenutak i večnost), nezaboravni trenutak zapisan u večnosti. primeri: Sinoć smo proslavili diplomiranje! Stvorili smo još jedan večnutak. Ti si moj večnutak!
 25. PREMISLITI
  Premisliti (eng. „overthink“) – preterano razmišljati o alternativama i ishodima da se i odustaje od delovanja na osnovu prve pomisli o nečemu
 26. SVIDIĆ – NESVIDIĆ
  Svidić/Nesvidić = „like/dislike“. Ako nam se nešto svidelo ili nije, ovim umanjenicama dajemo lepu boju svoje (ne)naklonosti.
 27. СЕБИЋ
  Sebić – Selfi, slikanje sebe.
 28. РАКОТВОРАН
  Kancerogen – Kovanica (četvorosložna, kao i tuđica koju menjamo), neposredan prevod izvornika, razumljiva, jasna i u potpunosti u duhu srpskog jezika.
 29. ПРОХУЈАК
  Prohujak – Flešbek; trenutak iznenadnog izranjanja minulog trenutka u svesti pojedinca; prohujali trenutak. Reč prohujak nastala je kao zamena za anglicizam flešbek. Složenica flešbek nam govori da je reč o iznenadnom procesu (flash – blic, munja) koji čoveka vraća u prošlost (back – nazad, natrag), što je sadržano u prefiksu prohuj- od reči prohujalo. Ovaj prefiks, takođe, onomatopejski dočarava proces o kome govori. Ostatak reči dala je reč trenutak koja ponovo ukazuje da je reč o procesu koji nastupa u trenu, kao i da se radi o nekom (minulom) trenutku.
 30. ПРИКАЧИЦА
  Prikačica – Ovu, tehnološkim napretkom, nametnutu englesku reč sva naša deca redovno koriste. Zašto bismo ih i kudili zbog otuđenja od maternjeg jezika, kada niko od nadležnih nije ni malim prstom mrdnuo za spasenje poljuljanih temelja srpskog jezika i kulture. Da se više ne bismo šetali širinom tuđih jezičkih polja, odakle ćemo, svako malo, ubrati poneku naizgled primerenu stranu reč, trebalo bi zastati na međi i budućim naraštajima sačuvati bogatstvo maternjeg jezika. Upravo zbog toga, moja precizno odmerena srpska reč (prikačica) kojom bismo istisnuli ovaj anglicizam (attachment) postaje mnogo bitnija od pukog prevoda nepoželjne tuđice.
 31. РАСКОВНИЧАР
  Raskovničar – Onaj koji dešifruje šifre, rešava probleme (od raskovnik – trava koja je raskidala magijske veze; od nje se svaka brava i svaki zaklop otvori sam od sebe).
 32. ЛАСНОЛОМАН
  Lasnoloman – Ranjiv, bolešljiv.

Glovo Srbija kontakt telefon podrške za korisnike

OVAJ SAJT NEMA NIKAKVU VEZU SA KOMPANIJOM GLOVO!

Komentari ostavljeni na ovoj stranici vrlo verovatno neće stići do njih pa savetujem da ih kontaktirate na drugi način (na kraju teksta je dodat i taj info).

Ako je cilj komentara da malo istresete frustraciju sa ljudima koji vas razumeju… slobodno 😉

Milivoj Segedinac

011 422 04 18 = javi se ljudsko biće iz Glovo Srbija

Svi znaju da „Donesi je sada Glovo“ ali niko ne zna kako da kontaktiraš ljudsko biće iz Glovo-a sa kojim možeš da pričaš ako imaš neki problem sa aplikacijom, narudžbinom ili bilo čime što nije pokriveno vrlo oskudnim kontakt opcijama na samom servisu.

Kako sam izgubio pola sata svog života (koji ne očekujem da će biti dug) na glupost kao što je traženje broja telefona podrške Glovo, da bi sačuvao vreme nekoj drugoj napaćenoj duši evo rezultata moje potrage: 011 422 04 18

Malo je falilo da zakupim domen „glovo-kontakt-telefon-podrska-za-korisnike.in.rs’ i samo ostavim broj telefona tamo.

#UPDATE (novembar 2022)

Koliko sam primetio dodali su opciju da ih možeš kontaktirati u vezi narudžbine preko sajta i aplikacije, što u vreme pisanja ove objave nije bilo moguće.

Kako kontaktirati Glovo preko SAJTA

Moraš biti ulogovan na Glovo sajt i onda uraditi sledeće:

 1. Na dnu stranice (u „footer“-u) klikni na link „Kontaktiraj nas“
 2. U „pop-up“ prozori bi trebalo da imaš opciju „Pomoć oko narudžbine
 3. Odaberi narudžbinu iz liste i opcije za kontakt će biti prikazane
Kako kontaktirati Glovo preko sajta

Kako kontaktirati Glovo preko APLIKACIJE

Hmm…interesantno da ne možeš scr.shotovati Glovo app… ali da bi ih kontaktirao preko app moraš biti ulogovan i onda uraditi sledeće:

 1. Odeš u svoj profil i klikneš na dugme „Pomoć / Help
 2. U novom ekranu bi trebalo da imaš opciju „Pomoć oko narudžbine / Help with an order
 3. Odaberi narudžbinu iz liste i opcije za kontakt će biti prikazane
Kako kontaktirati Glovo preko aplikacije

Tata iz pesme “BRAĆU NE DONOSE RODE” nije otac ni jednog deteta!

Svi se sećamo dečije pesme koja počinje sa “Jednog dana rešio moj tata”, a koja se zapravo zove “BRAĆU NE DONOSE RODE”.
Pretpostavljam da većina nikad nije zastala da razmisli o tome šta se dešava u ovoj, naizgled, veseloj dečijoj pesmi autora Ljubivoja Ršumovića.
Paa… ovo je pesma o ljubavi, manipulaciji, prevari i značaju osnovnog obrazovanja.

Mislite da grešim? Pa hajde da krenemo u malo dublju analizu.

Kako iznajmiti video na Amazonu (iako si iz Srbije)

Za one koje ne interesuje patišpanj, evo kako da kupite/iznajmite video na Amazonu:

 1. Kupite sami sebi Amazon Gift karticu
 2. Iskoristite je prilikom kupovine videa
 3. Ukoliko i dalje imate problem privremeno uklonite platnu karticu koja je povezana sa Amazonom
 4. Uživajte u videu 🙂

Za one koji imaju živaca i vremena da pročitaju kako sam došao do toga, evo i te priče…

Le COQ – Vredi li šta?

Naravno da kad uđem u prodavnicu obavezno primetim šareni alkohol u frižideru (valjda genetska predispozicija).
Prošli put sam se tako nasankao na onaj Tiki (koji nije ni za Tuki) pa rekoh prošlo je dovoljno vremena, spreman sam opet da se razočaram.
Da ne bude “Mile je alkoholičar” odlučio sam da svaki dan probam drugi ukus, pa da krenemo…

Skroluj na vrh